Allmänna villkor

Bilaga 1.

Allmänna villkor för KFV IT’s tjänster

1. Avtalet med mera

Avtalet mellan ditt företag som kund och KFV IT & Telecom AB består av Tjänstespecifika villkor och dessa Allmänna villkor. De Tjänstespecifika villkoren gäller framför Allmänna villkor om något skiljer sig åt i villkoren.

KFV IT & Telecom AB har rätt att göra en kreditprövning av ditt företag i samband med tecknandet och så länge avtalet gäller.

2. Behandling av uppgifter

För att kunna leverera de tjänster som ditt företag beställt behöver ditt företag lämna uppgifter till KFV IT & Telecom AB. Ditt företag ska alltid meddela KFV IT & Telecom AB om några lämnade uppgifter ändras så att KFV IT & Telecom AB har korrekta uppgifter, till exempel ändrade adressuppgifter vid flytt.

KFV IT & Telecom AB är personuppgiftsansvarig och behandlar uppgifter för att leverera tjänsten, för fakturering, för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller annan författning samt för marknadsföringsändamål. Ditt företag samtycker till denna behandling och ska se till att alla anställda omfattas av detta samtycke och att de får information om KFV IT & Telecom AB’s behandling av personuppgifter. Ni kan när som helst vända er till KFV IT & Telecom AB med en begäran om rättelse eller information samt återkalla samtycke till att personuppgifter används för marknadsföringsändamål.

3. Tjänstens innehåll och ändring av tjänst

Den valda tjänsten framgår av din beställning och de Tjänstespecifika villkoren.

KFV IT & Telecom AB har rätt att göra förändringar av tjänsten eller ändra priser och ska med minst en månads varsel informera ditt företag om förändringen skriftligen eller via KFV IT & Telecom AB hemsida (www.kfvit.se). Ändring eller modifiering av tjänst kan medföra att din egen utrustning behöver anpassas. Ditt företag ansvarar själv för eventuella kostnader för sådan anpassning. Tjänsten kan innehålla mjukvara utvecklad av tredje part till exempel Microsoft, Google etc. Användandet samt begränsningar av dessa regleras enligt respektive leverantörs licensregler, villkor och EULA (End User Licence Agreement).

4. Leverans av tjänsten

Ditt företag ger härmed KFV IT & Telecom AB en fullmakt att för din räkning vidta nödvändiga åtgärder för att tjänsten ska kunna levereras till ditt företag. Till exempel kan ett tidigare avtal med någon annan leverantör behöva sägas upp för din räkning.

Om det skulle visa sig att tjänsten av tekniska skäl inte kan levereras till ditt företag eller om ditt företag flyttat till en annan adress som gör att tjänsten inte kan levereras på överenskomna villkor har båda parter rätt att utan ersättningsskyldighet säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Leveranstider och närmare överenskommelser om leveransen finns i de Tjänstespecifika villkoren eller annan skriftig överenskommelse mellan KFV IT & Telecom AB och ditt företag.

5. Ditt ansvar

Ditt företag är ansvarig för all användning av tjänsten och får bara använda tjänsten för det den är avsedd och i enlighet med detta avtal.

Ditt företag ska förvara utlämnade lösenord och övriga koder eller identiteter på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Om ditt företag misstänker att någon obehörig person utnyttjar tjänsten ska ditt företag omedelbart kontakta KFV IT & Telecom AB.

Ditt företag får inte vidareförsälja, överlåta eller hyra ut tjänsten till någon annan utan att först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från KFV IT & Telecom AB. Ditt företag ansvarar för att tjänsten ansluts till utrustning som uppfyller de krav som anges i lag, föreskrift, teknisk standard eller i Tjänstespecifika villkor.

Ditt företag ansvarar själv för allt material och innehåll i tjänsten. Med material menas till exempel text, bild, ljud, data, video och länkar till annan plats på Internet. Ditt material, dess innehåll och utformning får inte bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott, skada KFV IT & Telecom AB eller annan, eller i övrigt anses opassande eller stötande. KFV IT & Telecom AB ansvarar aldrig för ditt material och är inte ersättningsskyldigt om det sker ett intrång i din eller KFV IT & Telecom ABs datorresurser eller om information skulle förstöras eller ändras.

Om ditt företag skulle bryta mot dessa regler har KFV IT & Telecom AB rätt att med omedelbar verkan stänga av tjänsten och säga upp avtalet. Ditt företag ska då betala för kostnader som är en direkt följd av missbruket av tjänsten. Om skada uppkommer är det ditt ansvar att medverka till att begränsa den uppkomna skadan.

6. Immateriella rättigheter

Avtalet innebär inte att någon upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till ditt företag.

I den mån användandet av tjänsten medför att ditt företag får tillgång till mjukvara eller annat skyddat material får ditt företag en enkel icke-exklusiv licens att använda detta skyddade material för att kunna tillgodogöra ditt företag tjänsten, såvida inte annat framgår av specifika licensvillkor för tjänsten från tredjepart eller KFV IT & Telecom AB.

Om det uppstår krav från någon annan med anledning av ditt användande av mjukvaran eller annat skyddat material, behöver ditt företag inte betala något om ditt företag bara använt mjukvaran eller det skyddade materialet som avses här i enlighet med detta avtal. Om ditt företag däremot använt tjänsten i strid med villkoren ansvarar ditt företag själv för detta och ditt företag ska i så fall betala alla KFV IT & Telecom ABs kostnader.

7. Avbrott eller fel i tjänsten

KFV IT & Telecom AB ska tillhandahålla tjänsten på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med avtalet. Överenskommen nivå för service- och tillgänglighet står i Tjänstespecifika villkor eller Serviceavtal.

KFV IT & Telecom AB underhåller tjänsten regelbundet samt vid behov vilket kan innebära planerade avbrott för underhåll.

Ditt företag måste alltid skyndsamt rapportera till KFV IT & Telecom AB om driftavbrott eller annat fel uppstår. Driftavbrott eller fel som inte beror på planerat underhåll, ska KFV IT & Telecom AB åtgärda inom rimlig tid om inte felet endast är av liten omfattning.

Om det skulle visa sig att KFV IT & Telecom AB är ansvarig för ett väsentligt fel eller avbrott som drabbat ditt företag, har ditt företag rätt till skälig kompensation. Om felavhjälpning inte kunnat ske senast tre (3) arbetsdagar efter att KFV IT & Telecom AB har mottagit felanmälan skall kompensation beräknas på den fasta månadsavgiften och beräknas som 10 % av månadsavgiften för varje påbörjad dag som felet består. Kompensation uppgår maximalt till den totala månadsavgiften. KFV IT & Telecom AB är aldrig skyldig att utöver detta betala skadestånd eller på annat sätt ersätta ditt företag för felet. KFV IT & Telecom AB ansvarar aldrig för indirekta skador, såsom till exempel utebliven vinst.

KFV IT & Telecom AB ansvarar inte för driftavbrott och andra fel som beror på ditt företag eller någon annan utanför KFV IT & Telecom ABs kontroll. KFV IT & Telecom AB ansvarar dock för sina underleverantörer. Ditt företag ansvarar själv för fel som till exempel uppstår till följd av fel i mjukvara, hårdvara, extern operatörstjänst, annan anslutning eller annat som ägs eller kontrolleras av ditt företag eller någon annan än KFV IT & Telecom AB.

Om det behövs ska ditt företag medverka till att KFV IT & Telecom AB kan utföra felsökning och felavhjälpning. Om det visar sig att felet beror på ditt företag eller något ditt företag ansvarar för, ska ditt företag ersätta KFV IT & Telecom AB för kostnaden för sådan kontroll.

Om tjänsten skulle stängas av för att ditt företag begått ett avtalsbrott ska tjänsten sättas igång igen när avtalsbrottet är åtgärdat. Ditt företag ska då betala eventuell återaktiveringsavgift i enlighet med prislista. Detsamma gäller om tjänstens stängts av på din begäran och ditt företag sen vill att den återaktiveras.

8. Avgifter och betalning

Avgifter för tjänsterna framgår av aktuell prislista eller det pris som är överenskommet mellan parterna.

Betalning ska ske inom den tid som anges på fakturan. Om ditt företag överskrider den kreditgräns som gäller för tjänsten kan KFV IT & Telecom AB mellan ordinarie faktureringstillfällen begära betalning. KFV IT & Telecom AB har också rätt att kräva sådan betalning vid onormalt omfattande användning av tjänsten eller om det annars finns skäl att anta att ditt företag inte kommer betala. KFV IT & Telecom AB har rätt att tills vidare stänga av en tjänst i avvaktan på sådan betalning. Ditt företag har dock alltid rätt att få en möjlighet att betala och ditt företag ska informeras om att avstängning annars kan ske.

Om ditt företag betalar för sent har KFV IT & Telecom AB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. Betalning skall ske till angivet konto. KFV IT & Telecom AB har rätt att debitera avgift vid felinbetalning.

9. Force majeure

Varken KFV IT & Telecom AB eller ditt företag ska vara ansvarig gentemot den andra parten om det är omöjligt att fullgöra viss prestation på grund av en omständighet som ligger utanför partens kontroll och som parten inte heller borde ha förutsett eller rimligen kunnat undvika. Exempel på sådana situationer är blixtnedslag, explosion, översvämning, eldsvåda, krig, sträng kyla, upplopp, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, force majeure fel i externa telefonförbindelser, brist på transporter, varor eller energi. Som befriande omständighet gäller även att en tredje part drabbas av en sådan omständighet och detta påverkar ett stort antal kunder.

För att få befrielse ska part så snart det kan ske meddela den andra parten om det förhållande som utgör force majeure och informera om hur länge man tror problemet kommer bestå.

Den andra parten har rätt att säga upp avtalet om parten som drabbats av force majeure händelsen inte kan fullgöra sina åtaganden inom en skälig tid.

10. Avtalstid med mera

Har inte avtalet sagts upp senast tre (3) månader före utgången av den inledande avtalsperioden, förlängs avtalet med tolv (12) månader åt gången med samma uppsägningstid. Uppsägningen skall för att vara giltig ske skriftligen. Uppsägningen skall klart och tydligt ange vad som ska avslutas. Tjänstens avtalstid är alltid hel kalendermånad.

Om avtalet upphör i förtid på grund av avtalsbrott på din sida har KFV IT & Telecom AB rätt att slutfakturera ditt företag för resterande fasta avgifter samt uppsägningsavgift under den avsedda avtalstiden.

Part har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om den andra parten har begått ett väsentligt avtalsbrott, inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, försatts i konkurs eller i övrigt får anses vara eller visa tecken på obestånd.

Ditt företag får inte utan KFV IT & Telecom ABs skriftiga godkännande överlåta någon del av avtalet. KFV IT & Telecom AB har rätt att överlåta avtalet om det kan ske utan att minska din säkerhet. KFV IT & Telecom AB har även rätt att överlåta eller pantsätta rätten att ta betalt enligt avtalet.

11. Övrigt

KFV IT & Telecom AB och ditt företag ska behandla information om varandra som utbyts eller som uppstår med anledning av avtalet med sekretess. Detta gäller inte för information som är allmänt känd.

Om tvist uppstår kommer KFV IT & Telecom AB att göra sitt yttersta för att tvisten ska lösas på ett rättvist sätt i diskussion mellan parterna. Om parterna ändå inte kan enas, kan tvisten prövas av allmän domstol. Avtalet regleras av svensk rätt.